Provozní podmínky Jóga a Pilates Centra platné od 1.1.2021
 
Prosím pečlivě si přečtěte tyto informace, ať předejdeme zbytečným nedorozuměním. Všechny podmínky jsou důležité hlavně pro komfort klientů na lekcích. Děkujeme.

 

CENÍK PLATNÝ OD 1.1.2021

60 minut .......   200kč skupinová lekce/cvičební hodina

90minut ......  300kč workshop/akce/skupinové lekce 

120minut ....... 400kč akce/workshop/skupinové lekce

 

PRVNÍ INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE, LEKCE .....1500KČ diagnostika/terapie/konzultace

DRUHÁ A NÁSLEDUJÍCÍ TERAPIE, INDIVIDUÁLNÍ LEKCE...... 900KČ diagnostika/vyšetření/ošetření/cvičení

 

INFORMACE O NÁHRADÁCH

 • V případě nemoci můžete za sebe zaslat na lekci náhradníka. Před lekcí je vhodné nahlásit váš záskok lektorce telefonicky nebo SMS zprávou.
 • Pokud se klient předem řádně odhlásí z lekce prostřednictvím rezervačního systému a svou účast zruší nejpozději 3 hodiny před začátkem lekce, má nárok na náhradu.
 • Pokud se včas neomluví a neumožní tak nahlásit se někomu jinému, ztrácí tím sám nárok na náhradu.
 • Náhradu si v případě volného místa na lekci může klient vybrat maximálně 2x za celý kurz.
 • Rezervační systém náhrady nenabízí jen možnost odhlásit se z lekce.
 • Náhrady z kurzu nelze využívat na otevřené lekce, workshopy, semináře a přednášky.
 • Nevyčerpané náhrady nelze převádět do nového kurzu. Ani nelze žádat vrácení peněz za nevyčerpanou lekci.
 • Náhrady lze využít jen v případě řádné omluvy 3 hod předem, volného místa na lekci a po domluvě s lektorkou.

 

ON-LINE NÁHRADY

 • V případě, že bude centrum uzavřeno z důvodu vládního nazířezení, může vám lektorka nabídnout jako náhradu za neodcvičené lekce NÁHRADNÍ LEKCI v podobě ON-LINE lekce nebo VIDEO-LEKCI. Děkujeme za pochopení.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ SE NA KURZY

 • Na kurzy i otevřené lekce se každý klient hlásí sám v rezervačním systému na našich stránkách.
 • Pokud klient není řádně přihlášen v systému, jeho rezervace místa není platná a nemusí se na lekci dostat.
 • Pokud se chce klient z kurzu odhlásit, musí upozornit lektorku kurzu emailem, sms zprávou nebo jinou formou. Sám se oshlásit z KURZU nemůže.
 • Po zahájení kurzu se lze stále přihlásit jako NÁHRADNÍK a v případě uvolnění místa v kurzu, vás ihned lektorka upozorní a nabídne vám volné místo. Z ceny kurzu se pak odečítá počet lekcí, na kterých klient nebyl a vždy platí jen za zbývající počet lekcí.

 

ODHLAŠOVÁNÍ SE Z LEKCÍ

 • Pokud dojde k dlouhodobému onemocnění klienta během kurzu a ten se nezúčastní více než 3 lekcí za sebou, pak lze peníze za kurzovné vrátit popř. domluvit se na přerušení a přepsání částky do dalšího kurzu. To je ale nutné nahlásit lektorce včas a to ihned ve stavu nemoci či úrazu, operace atd...
 • Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a částka vám propadá. Stále platí, že za sebe po dobu vaší nepřítomnosti můžete zaslat náhradu.
 • Systém umožňuje odhlásit se z ketrékoliv lekce nejpozději 3 hodiny předem. Později vás systém již k odhlašení nepustí.
 • Prosíme všechny klienty, kteří se přihlásí na otevřenou lekci, workshop, víkendovou akci a chtějí se odhlásit, aby tak učinili 24hod před začátkem lekce. Je to z důvodu možnosti nabídnout vaše místo náhradníkům a obsadit tak volná místa.

 

PLACENÍ ZÁLOH NA KURZY

 • Po přihlášení a uhrazení zálohy má klient automatickou rezervaci místa na vybraném kurzu, individuální přístup lektorky a zajištění zapůjčení všech pomůcek, které jsou v centru k dispozici.
 • Jestliže klient neuhradí zálohu včas, je automaticky z kurzu vyřazen a je dána přednost dalším NÁHRADNÍKŮM.
 • Zálohy na kurz se platí buď v hotovosti nebo převodem na účet po domluvě s lektorkou.
 • Jestliže klient zaplatí zálohu a nedostaví se bez omluvy na první lekci, záloha mu propadá a jeho místo je nabídnuto NÁHRADNÍKŮM. Proto prosíme o včasné upozornění a oznámení to lektorce, aby s vámi počítala v případě, že se první lekce nemůžete zůčastnit.

 

ZRUŠENÍ LEKCE ZE STRANY LEKTORKY

 • Pokud dojde ke zrušení hodiny ze strany lektora např. z důvodu nemoci, bude hodina po domluvě termínu s účastníky kurzu nahrazena.
 • Informaci o zrušení lekce najdete na našich stránkách, proto je prosím před každou lekcí zkontrolujte v ROZVRHU.
 • Bude vám také zaslána SMS zpráva a informační email o zrušení lekce. Proto prosíme všechny klienty o uvedení platného tel. čísla a emailu při registraci.

 

NÁHRADNÍK

 • Nově náš rezervační systém umožnuje přihlásit se i na již obsazený kurz (otevřenou lekci) jako NÁHRADNÍK.
 • V případě, že je kurz již plně obsazen, ale může se stát, že se někdo ještě na psolední chvíli odhlásí min. 3 hodiny předem, pak vás ihned lektroka informuje o volném místě na kurzu, (otevřené lekci) a vy se můžete kurzu, lekce, workshopu, akce, zůčastnit.
 • NÁHRADNÍK slouží i jako informace pro lektroky o který kurz, čas, den je zájem a v případě více zajemců vám ihned vyjdeme vstříct a nabídneme vám NOVÉ KURZY, LEKCE, PŘEDNÁŠKY A NEBO WORKSHOPY NA STEJNÉ TÉMA. Proto se prosím hlaste, doporučujte nás a neváhejte, i když je kurz již obsazen.

 

Souhlas s podmínkami GDPR

Registrací do rezervačního systému vkládáte své osobní údaje a k tomu je potřeba vyjádřit souhlas s archivací poskytovaných údajů. Abychom Vám mohli zasílat informace :

 • o zrušení lekce
 • o novinkách
 • o akcích pořádaných v našem centru
 • zasílání hromadného emailu
 • že se uvolnilo místo na lekci
 • a podobných

 

potřebujeme Vaše jméno, emailovou adresu a telefonní číslo. Dále máte možnost zaškrtnout políčko, zda si přejete zasílat novinky - informace o plánovaných akcích v našem Jóga a Pilates Centru nebo dalších akcích od našich lektorů. Pokud tyto informace dostávat nechcete, sami si můžete jejich zasílání zrušit ve vaší administraci.

Pokud již naše Jóga a Pilates Centrum nenavštěvujete, můžete požádat o výmaz svého profilu na e-mailu silviekrcmova@email.cz kde napíšete, že si přejete VYMAZAT svůj profil v rezervačním systému na webových stránkách www.jogapilatescentrum.cz.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

 1. Na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) za účelem splnění smluvní povinnosti poskytnutím služby, registrovaný uživatel prohlašuje, že registrací v rezervačním systému spolu s údaji v něm uvedenými (jméno, příjmení, telefonní číslo a emailová adresa účastníka) souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví Bc. Silvie Krčmové, které je provozováno na základě živnostenského oprávnění Bc. Silvie Krčmová, místem podnikání Přerov Malá Trávnická 5, IČO:88052737 s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací uvedených viz výše.
 2. Účastník bere na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán, a to pouze písemnou formou (e-mail: silviekrcmova@email.cz) s tím, že následně dojde k vymazání všech jeho údajů z databáze.
 3. Účastník má právo na přístup k osobním údajům. Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
 4. Účastník má také právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

Smluvní podmínky jsou platné v tomto znění od 01.01.2019.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Striktně respektujeme zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ("ZOOÚ") a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.04.2016 v podobě jeho aktuálního znění, které ZOOÚ od 25.05.2018 nahrazuje.

Veškerá data uchováváme pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba. Přístup k těmto datům má pouze v nezbytně nutném rozsahu jen omezený počet prověřených osob zavázaných mlčenlivostí, ať už naši zaměstnanci nebo zaměstnanci certifikační autority. Vaše data přísně chráníme před zneužitím třetí osobou.

Vaše osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme ani jinak nesdílíme se třetími osobami a žádné osobní údaje nemohou být použity k marketingovým účelům.

Pravidelně kontrolujeme a udržujeme naše systémy tak, aby bylo zamezeno jakémukoliv úniku informací. V souvislosti s tím si vyhrazujeme právo zahájit vyšetřování v případě sebemenšího podezření na jakoukoliv podezřelou aktivitu. Vyhrazujeme si také právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření orgány státní moci.

Statistické informace

Při návštěvě webových stránek mohou být sbírány některé informace pro statistické účely. Tyto informace mají neosobní povahu a nejsou žádným způsobem zpracovávány k identifikaci konkrétního zákazníka. Jedná se mj. o název prohlížeče, operačního systému, rozlišení obrazovky apod. Tyto informace jsou statisticky analyzovány například za účelem zlepšení použitelnosti webových stránek nebo k zajištění jejich rychlejšího načítání.

Právo na informace

Uživatel má právo bezplatně vyžádat informace o něm shromážděné. Může tak učinit písemně na e-mail silviekrcmova@email.cz se zaručeným elektronickým podpisem identifikujícím odesílatele.

Právo na opravu

V případě, že údaje u vašeho účtu nejsou aktuální nebo jsou nekompletní, máte právo tyto údaje aktualizovat nebo doplnit. Můžete tak učinit po přihlášení ke svému účtu. Upozorňujeme, že údaje na vystavených fakturách z předchozích měsíců aktualizovat nelze.

Právo na vymazání

Právo na vymazání neznamená absolutní "právo na zapomenutí". Například nelze vymazat data na fakturách a daňových dokladech, která musíme uchovávat po dobu vyžadovanou zákonem. Mohou být vymazána pouze data, u kterých nemáme zákonnou povinnost je uchovávat či archivovat.

Bezpečnostní procedury

Informace získané prostřednictvím webových stránek mají speciální zacházení s nejvyšší prioritou na bezpečnost. V souvislosti s tím jsou zavedena opatření, která zamezují jejich úniku a ztrátě. Pro minimalizaci rizika je přenos informací chráněn protokolem SSL/TLS. Upozoroňujeme, že i přes veškerá opatření může existovat jistá míra rizika, například v důsledku neodborného, bezohledného či laického chování klienta, mj. absence firewallu či antivirového programu na klientském počítači, používáním některých doplňků webového prohlížeče apod.

Osobní data, která evidujeme

 • Jméno – identifikuje vaši osobu na lekci
 • E-mail – pro základní kontakt v rezervačním systému
 • Mobilní telefoní číslo – operativnější komunikaci s klientem např. při zrušení lekce
 • Souhlas se zasíláním hromadných informaci e-mailem